Runway camp | Přihlašování

Letošní camp proběhne 12. - 18. srpna 2018. Cena celého týdne je 2 000 Kč. Když ale zaplatíš do konce dubna, zaplatíš jen 1 800 Kč! Pokud máš jakékoli otázky, ozvi se jakkoli skrze Kontakty.


Přihláška


Odesláním toho formuláře stvrzuji, že jsem se seznámil se smluvními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů (viz níže) a souhlasím s nimi.

Smluvní podmínky

Pořadatelem Runway Campu je Spolek Pyramida, se sídlem Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice, 148 00, IČ: 604 45 564, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíle L, vložka 6044 (dále jen "pořadatel"). Objednatelem se rozumí účastník Runway Campu, jež se řádně přihasil.

Runway Camp se bude konat v termínu od 12. srpna 2018 do 18. srpna 2018. Cena (2000 Kč, při úhradě do 30. dubna 2018 1800 Kč) zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor. Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Z účasti na Runway Campu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. V ceně není zahrnuta cesta účastníka Runway Campu z a na místo konání Runway Campu - tuto cestu si objednatel zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Objednatel má právo kdykoliv před začátkem Runway Campu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně zasláním dopisu na adresu sídla pořadatele a je stornován ke dni, který bude uveden na otisku poštovního razítka.

Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na Runway Camp nebo v případě předčasného ukončení účasti na Runway Campu jsou účtovány storno poplatky v následující výši: více než 60 dnů před zahájením Runway Campu 0%, 60 dnů až 30 dnů před zahájením Runway Campu 40%, 30 dnů až 7 dní před zahájením Runway Campu 60%, 7 dní až 24 hodin před zahájením Runway Campu 80%, 60 dnů až 24 hodin před zahájením Runway Campu ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem 10%, při předčasném ukončení Runway Campu ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem vrácení poměrné částky nákladů pobytu, při předčasném ukončení Runway Campu bez lékařského potvrzení 100%. Stornovací poplatky budou odečítány od složené zálohy či zaplacené ceny. V případě pozdějšího nástupu účastníka tábora na Runway Camp nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které účastník Runway Campu svěřil do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník Runway Campu v průběhu pobytu ponechal u sebe, nenese pořadatel odpovědnost. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení během Runway Campu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně.

Objednatel odesláním formuláře nebo podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. Dále pak objednatel prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé a je si plně vědom případných právních následků, jež by ho postihly v případě uvedení nesprávných či nepravdivých údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Svým podpisem/odesláním formuláře udělujete souhlas Spolku Pyramida, se sídlem Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice, 148 00, IČ: 604 45 564, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíle L, vložka 6044 (dále jen "správce"), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje o objednateli: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého bydliště, údaj o pohlaví, datum narození a IP adresa. Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem bezproblémového průběhu a organizace Runway Campu. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu osmi měsíců. Jméno, příjmení, e-mail a IP adresa budou dále zpracovávány pro marketingové účely správce. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu tří let. Následně dáváte souhlas, aby správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával citlivý údaj o: údaj o zdravotním stavu, tento údaj je nutné zpracovávat pro poskytování lékařské a zdravotnické péče v průběhu Runway Campu, tento údaj bude správcem zpracován do 19. srpna 2018.

Souhlasíte s pořizováním obrazových, zvukových či jiných záznamů účastníka Runway Campu a s jejich dalším použitím nejen k veřejné prezentaci či propagaci. Obrazové, zvukové či jiné záznamy bude správce zpracovávat po dobu deseti let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to doručením žádosti na adresu sídla správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwarového řešení přihlášek společnost Green Panda s.r.o., se sídlem Janovského 1252/20, Praha 7 - Holešovice, IČ: 066 94 365. Dále může dojít k poskytnutí osobních údajů orgánům státní správy, čí místní samosprávy. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.